- 2006

– Trở thành nhà phân phối hệ thống và dịch vụ duy nhất của Sun Microsystems tại Việt Nam.
– Đối tác của Oracle, Celltick.