- 2004

– Trở thành nhà cung cấp chính sản phẩm và dịch vụ của Sun Microsystems tại Việt Nam