Oil & Gas

Oil & Gas

Vietsovpetro

Vietsovpetro là  Liên doanh đầu tiên của Việt  Nam với nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí và là một biểu tượng của tình Hữu nghị Việt  Nam – Liên Bang Nga.Liên doanh  dầu khí Việt -Xô được thành lập trên cơ sở các Hiệp định Việt – Xô về hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam ký ngày 03/07/1980 và Hiệp định Liên Chính phủ Việt Nam – Liên Xô ký ngày 19/06/1981 về việc thành lập Liên doanh dầu khí Việt –Xô.

Xem thêm
Schlumberger

Schlumberger là công ty hàng đầu thế giới về công nghệ và các các giải pháp quản trị tổng thể của ngành dầu khí. Hiện tại Công ty có trên 126000 cán bộ nhân viên hoạt động trên 140 quốc gia trên thế giới.

 

Xem thêm
PV Oil

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/06/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thương mại dầu khí (Petechim), Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu (PDC). Việc thành lập Tổng công ty Dầu Việt Nam phù hợp với chủ trương của Chính phủ về việc chuyển đổi các công ty thành viên hạch toán độc lập trong Tổng công ty Nhà nước sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, nhằm thích ứng với xu thế hội nhập Quốc tế và nhằm phát huy tối đa nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngành trong lĩnh vực kinh doanh dầu thô và sản phẩm dầu trên thị trường trong nước và Quốc tế.

Xem thêm
Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP)

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) là đơn vị có bề dày truyền thống, giữ vai trò chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí cốt lõi của Tập đoàn.

Xem thêm
Petronas

Là một công ty năng lượng hàng đầu với mạng lưới hoạt động toàn cầu. Với nhu câu ngày càng tăng của năng lượng, Petronas luôn tự đặt ra cho mình những thách thức để hướng đến mục tiêu cung cấp tối đa và đảm bảo 1 nguồn năng lượng dồi dào trong tương lai.

Xem thêm