BMC Software

BMC Software

DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỰA TRÊN CNTT.
CNTT CHẠY TRÊN PHẦN MỀM BMC.

Doanh nghiệp phát triển khi CNTT hoạt động thông minh hơn, nhanh hơn và mạnh hơn. Đó là lý do tại sao hầu hết các tổ chức CNTT có những đòi hỏi khắt khe nhất trên thế giới tin vào Phần mềm BMC cho cả môi trường máy tính lớn và phân tán. Được công nhận là hãng đi đầu về Quản lý Dịch vụ dành cho Doanh nghiệp, BMC cung cấp một giải pháp toàn diện và nền tảng hợp nhất nhằm giúp các tổ chức CNTT giảm chi phí, rủi ro, và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Trong bốn quý tài chánh kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2008, doanh thu của BMC đã đạt gần 1,88 tỉ đô la.

Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng bạn đang làm mọi việc có thể để:

  • Tận dụng tốt nhất mọi nhân lực, tài sản, dự án và hoạt động?
  • Đưa những đầu tư về CNTT và các quyết định về hoạt động vào các ưu tiên của doanh nghiệp?
  • Đáp ứng được các kỳ vọng về dịch vụ của doanh nghiệp.
  • Xác định và kiểm soát rủi ro?
  • Theo dõi những việc đang diễn ra trong tổ chức của bạn và chia sẻ với cổ đông.

Để tăng tầm ảnh hưởng của CNTT đối với doanh nghiệp trong khi giảm chi phí đòi hỏi phải có một giải pháp khác. Quản lý Dịch vụ dành cho Doanh nghiệp (BSM) từ Phần mềm BMC là một giải pháp toàn diện và một nền tảng hợp nhất để điều hành CNTT giúp giảm chi phí và tối đa hoá tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp.

BSM được xây dựng dựa trên một khái niệm đơn giản nhưng mạnh mẽ: Vì doanh nghiệp hoạt động dựa trên CNTT nên CNTT phải được sử dụng dựa trên các ưu tiên của doanh nghiệp. Với BSM từ phần mềm BMC, công nghệ và quy trình được thực hiện một cách hiệu quả và được quản lý dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp. Vì vậy, bạn có thể cung cấp các dịch vụ mới tạo nhiều giá trị kinh doanh hơn, trong khi vẫn hỗ trợ các dịch vụ hiện có ở mức chi phí thấp hơn.